Takumino Yado Yoshimatsu - Hakone, Kanagawa, 250-0521, Japan